NỘI DUNG

TÊNNGÀY CẬP NHẬTTẢI PHẦN MỀMNỘI DUNG
Chi kinh phí nhập liệu học sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 201728/08/2017 Giờ:16:08 TẢI VỀ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /GDĐT-KT&KĐCLGD Về chi kinh phí nhập liệu học sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2017. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; - Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên. Để hoàn tất công tác xét tuyển đại học năm 2017, đề nghị các đơn vị nộp kinh phí đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học (cả chính thức và bổ sung) trước ngày 30/9/2017 theo thông tin tài khoản: - Tên chủ tài khoản: Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM – Số tài khoản: 3713.0.1040015.00000 tại Kho bạc Nhà nước TPHCM. Nội dung ghi: Tên trường nộp, Số nguyện vọng x dịnh mức = Thành tiền Trường hợp đơn vị đã nộp đầy đủ kinh phí, vui lòng photo giấy ủy nhiệm chi (trường hợp chuyển khoản) hoặc biên lai nộp tiền về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trước ngày 30/9/2017. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Cập nhật phần mềm quản lý tuyển sinh vào lớp 10 Ngoài công lập năm 2017 (bổ sung phần nhận dữ liệu từ chương trình cũ)11/08/2017 Giờ:10:08 TẢI VỀ  
Chương trình quản lý xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2017 (dành cho các trường Ngoài công lập)02/08/2017 Giờ:11:08 TẢI VỀ  

GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Hôm nay là ngày: 22/03/2018